Principis metodològics a l’aula

Joan QuintanaEl primer dia de classe, per introduir el projecte ABP que farem, expliquem els principis metodològics sobre els que els alumnes construiran el seu aprenentatge:

  • L’alumne és el centre de l’aprenentatge
  • L’aprenentatge té naturalesa social. Treballem de forma grupal i interaccionem els uns amb els altres.
  • Es té en compte les emocions. Volem que el procés d’aprenentatge commogui l’alumne
  • Es tindran en compte les diferències individuals: no tothom és igual, tothom té un ritme d’aprenentatge diferent.
  • L’esforç és un punt clau. Volem alumnes motivats per tal de què els alumnes treguin el màxim rendiment de les seves possibilitats.
  • Avaluació contínua. Tant important és la meta a la que volem arribar, com tot el procés que farem durant el projecte.
  • Construim connexions horitzontals. Connectem el nostre projecte amb la resta de mòduls i UFs, amb el món de l’empresa, amb les competències transversals.