Ave Maria (música religiosa)


Una composició del meu pare: un Ave Maria, estem parlant de música religiosa tocada amb un orgue d’església. La partitura s’ha transcrit a lilypond, s’ha tocat amb fluidsynth buscant un so d’orgue que estigui bé, i s’ha gravat a Ardour. Més endavant convenceré a la Rita per tal de què hi canti a sobre, doncs té lletra (amb llatí, com ha de ser). Pots descarregar-te el zip, on pots trobar tot el material, inclòs el fitxer lilypond i així es pot veure com és aquest format de transcripció musical:

Descarregar Ave Maria (mp3, lilypond, midi, pdf)

La part melòdica de la melodia té aquesta pinta amb lilypond:

melodia = \\relative c” {
\t\\set Staff.midiInstrument = #”church organ”
\t\\clef treble
\tr2 r r r r r r r r r r r r \\mBreak
\tbes2 g4. g8 c2 bes ees4 d8 c bes4( g) bes2 c4 bes8 aes g4( ees) g2 bes4 aes8 g f2 g4 r ees’ d8 c \\mBreak
\tbes4( g) bes2 c4 bes8 aes g4( ees) g2 bes4 aes8 g f2 ees \\bar “||” g4.\\f g8 a4 f bes2 a4 a8 a bes4 a d2 d4. d8 \\mBreak
\td4 cis c8 c c c c bes bes4 bes bes8 bes bes4 a~ a gis16( a bes) a e’4~ e16 cis a g g8( f) f4~ f e16 g bes( g) e2~ e4 cis’16( d e d) \\mBreak
\tcis2~ cis4 r \\bar “||” r2 r r r r r r r r r \\mBreak
\tr2 r r \\bar “||” bes2\\mf g4. g8 c2 bes ees4( d8) c bes4( g) bes2 c4( bes8) aes g4( ees) g2 bes4 aes8 g f2 \\mBreak
\tg4 r ees’4( d8) c bes4( g) bes2 c4 bes8 aes g4( ees) g2 bes4( aes8) g f2 ees ges4 ges8 ges f4 f ges4. ges8 \\mBreak
\tf8. f16 f4 g aes8 bes c4 c a( bes8) c d4 d ees bes8 g c4 bes \\mBreak
\taes4( g8) f aes4 g g( f8 ees) f2 f4( ees8 d) ees2~ ees4 r \\bar “|.”
}

Ave maria by joanillo