Script per automatitzar la creació d’anaglifs 3D

Crec que no havia fet cap post en aquest blog sobre la meva col·lecció fotogràfica d’insectes. Aquesta col·lecció està disponible online a http://arthropoda.joanillo.org. Fa més de dos anys i mig que està pública a la xarxa, i en aquests moments consta d’unes 2000 fotos d’uns 350 insectes identificats (és a dir, quasi res). Entre les diferents opcions que hi ha a la pàgina web hi ha la possibilitat de visualitzar alguns exemplars amb 3 dimensions (3D), mitjançant dos dels mètodes comuns: ulls creuats amb parells estereogràfics, i anaglifs.

Cryptocephalus aureolusEl mètode dels ulls creuats és dels més populars perquè no requreix de cap mena d’ulleres ni estris. Consisteix en ficar una al costat de l’altres dues fotos que formen un parell estereogràfic. A l’esquerra posem la foto que es correspon a l’ull dret; i a la dreta la foto que es correspon a l’ull esquerre. La tècnica consisteix en visualitzar la pantalla a mig metre aproximadament, mirar al punt mig de les dues fotos, enfocar a un punt com si estigués darrera de la pantalla, i deixar que les dues imatges s’ajuntin soles. Aleshores, de forma màgica, apareix la foto amb tota la seva profunditat. Si és la primera vegada que ho proves pot ser una mica difícil, però val la pena provar-ho. Intenta-ho amb el parell estereogràfic que es mostra, que es correspon a un escarabat de la família Chrysomelidae, concretament un Cryptocephalus aureolus.

Cryptocephalus aureolusUn altre mètode popular de visualitzar imatges 3D són els anaglifs, en els que s’han d’utilitzar les ulleres cyan-vermell (o verd-vermell). Consisteix en separar les dues imatges en les seves capes RGB, i eliminar per a la imatge esquerra la capa vermella; i per a la imatge dreta la capa cyan. Això es pot fer de forma manual amb els programes més populars d’edició de fotos com ara Gimp o Photoshop. Finalment tornar a ajuntar les imatges en una de sola, i visualitzar-la amb unes ulleres de colors. La visualització 3D en aquest cas és molt fàcil, només cal posar-se les ulleres. L’inconvenient és que el resultat final ha perdut qualitat cromàtica.

En aquest post el que fem és presentar i explicar el script que s’utilitza per automatitzar la creació dels anaglifs, tal com s’utilitza a arthropoda.joanillo.org. Has de tenir present que aquest script està pensat per a sistemes Linux i està programat en bash script. No puc donar suport a d’altres sistemes operatius, però la idea és plenament traslladable. L’eina principal que s’utilitza és la utilitat convert que es troba dins el paquet imagemagick. convert és una utilitat en línia de comanda per manipular imatges, i que et permet accedir a les capes RGB. Per instal·lar aquesta utilitat:

$ sudo apt-get install imagemagick

Si volem extreure la capa vermella d’una foto farem:

/usr/bin/convert left_pic.jpg -separate -channel r left_pic_separate_R.JPG

i si volem combinar dues fotos farem:

/usr/bin/convert pic1.jpg pic2.jpg -combine pic_combine.jpg

Amb tot això ja podem posar tot el script, que de fet és molt curtet:

#!/bin/bash
#two arguments: left pic and right pic
# ./anaglyph_creation.sh 130609_091940.JPG 130609_091944.JPG

pics_or=./;
pics_anaglyphs=./anaglyph/;
pics_temp=./temp/;

echo $1;
echo $2;

basename=`basename "$1"`;
file_without_ext=${basename:0:13}
file_anaglyph=${file_without_ext}_ana.JPG

#anaglyph creation 
#1.Separate red channel for the left pic, and cyan for the right pic:
/usr/bin/convert $pics_or$1 -separate -channel r ${pics_temp}separate_R.JPG
/usr/bin/convert $pics_or$2 -separate -delete -3 ${pics_temp}separate_GB_%d.JPG #elimina el vermell
#2. Combine modified left and right pics in a new one:
/usr/bin/convert ${pics_temp}separate_R.JPG ${pics_temp}separate_GB_0.JPG ${pics_temp}separate_GB_1.JPG -set colorspace RGB -combine $pics_anaglyphs$file_anaglyph

rm pics_temp/*

Enllaços:
-Parells estereogràfics: http://arthropoda.joanillo.org/stereo.php
-Anaglifs: http://arthropoda.joanillo.org/anagliphs.php
-wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Anaglyph_3D