Equacions diferencials. MDF: Mètode de les diferències finites

En anàlisi numèrica, el mètode de les diferències finites és un mètode utilitzat per calcular de manera aproximada les solucions a les equacions diferencials usant equacions diferencials finites per aproximar derivades.

En aquest article hem fet una introducció i una exposició aclaridora sobre aquest mètode bàsic de càlcul numèric per a la resolució d’equacions diferencials, i ho hem aplicat a l’exemple de la balística, en tres supòsits: projectil sense fregament; fregament proporcional a la velocitat; i fregament proporcional al quadrat de la velocitat.